BERNADETA DIDKOWSKA

631 (1)

dr Bernadeta Didkowska

Sienkiewicza 4, pokój 12
e-mail: bedid@poczta.onet.pl

Dyżury

czwartki 11:00-12:00, Sienkiewicza 4, sala12

STOPNIE NAUKOWE
Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2004. Praca doktorska „Media elektroniczne a rysunek dzieci i młodzieży w wieku od 3 do18 lat” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Limont
Magister wychowania plastycznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1988. Praca magisterska „Stymulowanie myślenia twórczego za pomocą kierowanej ekspresji plastycznej u dzieci w wieku 12 lat.” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Limont

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Zainteresowania badawcze związane są z percepcją wzrokową i nowymi doświadczeniami wizualnymi. Koncentrują się wokół wpływu przekazu medialnego na współczesnego odbiorcę, w tym przede wszystkim na twórczość plastyczną dzieci i młodzieży. Ważna w tym kontekście wydaje się refleksja nad wychowaniem i edukacją wizualną młodego pokolenia.

PUBLIKACJE

KSIĄŻKI
Didkowska, B. (2015). Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń

Opracowania:
Didkowska, B. (2009), Plastyka. Przewodnik dla nauczycieli gimnazjum. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Limont, W., Didkowska, B. (red.) (2008) Edukacja artystyczna a metafora, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

WYBRANE ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH
Didkowska, B. (2014). Kulturalny plecak, [W:] Głos Uczelni 2014/3
Didkowska, B. (2013). Edukacja artystyczna. Niezbędna? Potrzebna? Zbyteczna? [W:] M. Dudzikowa, K. Knasiecka – Falbierska (red.) Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, s.284 – 298. Kraków: Impuls
Didkowska, B. (2013). Spontaniczny rysunek dziecka – konieczna zabawa, czy niepotrzebny bałagan? O wpływie mediów elektronicznych na zmiany schematu rysunkowego dziecka. Psychologia Wychowawcza, t. XLV (LIX), 3, 87 – 108
Didkowska, B. (2013). O konieczności kształcenia wizualnego [w:] A.M. Żukowska (red.) Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, s. 109 – 130, Lublin: wyd. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej,
Didkowska, B. (2013). Czym skorupka za młodu nasiąknie…[w:] Typogra, warsztaty intermedialne. Katalog
Didkowska, B. (2012). Dlaczego kształcenie wizualne powinno być edukacją ku przyszłości? [W:] W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska (red.) Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, s. 130 – 137, Warszawa: Wydawca Ośrodek Rozwoju Edukacji
Didkowska, B. (2012). Linia ślad poruszającego się punktu. Kilka zdań artystów i teoretyków sztuki o linii [W:] Rysować . Punkt i linia w przestrzeni otwartej. Katalog IV Ogólnopolskiej Wystawy Rysunku Studenckiego, s. 10 – 14, Toruń: wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Didkowska, B. (2012). Flash mob i turniej rycerski czyli kraina uśmiechu i wielkich emocji [W:] Entliczek pentliczek twórczy stoliczek. Katalog
Didkowska, B. (2011). Znaczenie rysunku spontanicznego dla prawidłowego rozwoju dziecka [W:] W. Karolak, B. Kaczorowska (red.) Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, s.283-296, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, ()
Didkowska, B. (2010). Reflection on expanding the scope of visual perception and transforming the ways of seeing in the context of contemporaryvisual education: Can we teach seeing? [W:] M. Bielecka (red.), Tradition and New practices in art education, s. 29 -35, Kielce: wyd. Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences, ()
Boguszewska, A., Didkowska, B., Ferenz, K., Limont, W., Śmiechowski, D., Szuścik, U., (2008). Standardy edukacji wizualnej [W:] A. Białkowski (red.) Standardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowisk. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Polskiej Rady Muzycznej
Didkowska, B. (2008). Media elektroniczne a rysunek dzieci i młodzieży [W:] W. Limont, B. Didkowska (red.)Edukacja artystyczna a metafora, 145 – 157,Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Didkowska, B. (2008). Czy przerysowany rysunek Anime może uczyć kultury wizualnej? [W:] W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.)Zdolności, Talent, Twórczość, s. 75 – 87, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, tom II
Didkowska, B. (2008). How an image proposed by electronic media affects drawing creativity of children and teenagers ? [W:] Proceedings of the 5 international conference “From the gift growth to the growth of personality of gifted”, s. 124 – 128
Limont, W., Didkowska, B.(2008). Mixmediale spaces – enrichment program for gifted primary school pupils [W:] Proceedings of the 5 international conference “From the gift growth to the growth of personality of gifted”, s.120-122
Didkowska, B. (2006). Czy kij baseballowy może być atrybutem zabawy? [W:] W. Limont, K. Nielek – Zawadzka (red.) Dylematy edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, s.457-472, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, tom II
Didkowska, B. (2005). Wpływ mediów elektronicznych na twórczość rysunkową dzieci i młodzieży. [W:] W. Brejnak (red.) Polskie Towarzystwo Dysleksji. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego ,114 – 122, Warszawa: Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna „Adam”.
Didkowska, B. (2005). Wpływ filmów animowanych na sposoby pokazywania ruchu w rysunkach dzieci [W:] W. Limont (red.) Z teorii i praktyki edukacji artystycznej, s. 21 – 54, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Didkowska, B.(2002). Współczesne narzędzia plastyczne kształcące kulturę wizualną [W:] K. Szmidt, K. Piotrowski (red.) Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu, s.193 – 198, Kraków: Oficyna Wydawnicza „ Impuls”
Didkowska, B. (2002). Wielcy twórcy a integracja muzyki z plastyką – wnioski dla edukacji. [W:]: L. Kataryńczuk-Mania, L. Karcz (red.) Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych, s.259 – 266, Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego
Didkowska, B. (2002). Propozycja zajęć plastycznych wykorzystujących komputer jako narzędzie plastyczne. [W:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.) Rola i miejsce w technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, s.399 – 406, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
Didkowska, B. (2002). Analiza rysunków (maszynopis). Fragmenty cytowane w książce Nalaskowski A. (2002), Przestrzeń i miejsce szkoły, s.19 – 21, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Didkowska, B. (2001). Od „rysunku” do „sztuki; Problemy kształcenia plastycznego w szkole publicznej. Nauczyciel wobec realizacji przedmiotu „sztuka”. [W:] Wychowanie na co dzień, s.14 – 19, nr 3 (90)
Didkowska, B. (2001). Dzieje i problemy kształcenia plastycznego w szkole publicznej [W:] T. Bajkowski, K. Sawicki (red.) Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Wyzwania dla edukacji XXI wieku, s.210 – 221, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana
Didkowska, B. (2001). Komputer na lekcjach sztuki. [W:] A. Mitas (red.), Pedagogika i informatyka, s.33 – 40, Cieszyn: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Didkowska, B. (2000). „Nowe narzędzia” plastyczne – propozycja zajęć rozwijających wyobraźnię dziecka [W:] S. Popek, R. Tarasiuk (red.), U podstaw edukacji plastycznej, s.157 – 161, Lublin: Wydawnictwo UMCS
Didkowska, B. (2000). Child and Adult Drawing scheme. Analysis of Self-Potraits of Children and Their Parents. w: materiały konferencyjne, 5th European Congress InSEA Vademecum, Poznań, 19 –21 czerwca 2000

GRANTY
udział w realizacji projektu realizowanego w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 12835/08, Program: Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury, priorytet 1. Tytuł projektu: Tworzenie i wdrażanie standardów edukacji kulturalnej w Polsce

NAGRODY I ODZNACZENIA
2005 – wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
2009 – nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
2010 – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
2013 – Medal Edukacji Narodowej

INNE
PODNOSZENIE WŁASNYCH KWALIFIKACJI
– udział w seminariach naukowych (członek) organizowanych przez Zespół Pedagogiki Szkolnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
– udział w Zespole Samokształceniowym Doktorów działający przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marii Dudzikowej