WIESŁAWA LIMONT

Wieslawa Limont
prof. dr hab. Wiesława Anna Limont, prof. zw.

 

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE
o 1999 – tytuł profesora nauk humanistycznych
o 1995 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – pedagogika artystyczna, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
o 1983 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Psychologii UW
o 1972 – tytuł magistra sztuki w zakresie malarstwa i pedagogiki artystycznej, Wydział Sztuk Pięknych UMK

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE Zainteresowania naukowe obejmują wybrane zagadnienia z psychologii zdolności i twórczości, psychologii sztuki i psychologii widzenia. Aktualnie prowadzone badania związane są ze wzmożoną pobudliwością psychiczną osób uzdolnionych kierunkowo, metaforą wizualną i multimodalną w edukacji i reklamie.

WYBRANE PUBLIKACJE
KSIĄŻKI

o Limont, W. (2016). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (dodruk).
o Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
o Limont, W. (1996). Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

REDAKCJA I WSPÓŁREDAKCJA

o Limont, W., Poraj, G. (red.) ( 2016). Tytuł tomu: ,,Zdolności i twórczość’’. Psychologia Wychowawcza, 51 (9), ss.224.
o Limont, W., Poraj, G. (red.) ( 2015). Tytuł tomu: ,,Zdolności’’. Psychologia Wychowawcza, 50 (8), ss.192.
o Limont, W., Cieślikowska, J., Jastrzębska, D. (red.). (2012). Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
o Limont, W., Dreszer, J., Cieślikowska, J. (red.). (2010). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. I. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W. Cieślikowska, J., Dreszer, J. (red.). (2010). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. Tom II. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W. (red.). (2008). Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo. Numer specjalny ,,Zagrożenia i szanse rozwoju osób zdolnych’’ pod redakcją naukową Wiesławy Limont, 5(1,2).
o Limont, W., Didkowska, B. (red.). (2008). Edukacja artystyczna a metafora. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W., Cieślikowska, J., Dreszer, J. (red.). (2008). Zdolności. Talent Twórczość. T.I. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W., Cieślikowska, J., Dreszer, J. (red.). (2008). Zdolności. Talent. Twórczość. T.II. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W., Nielek-Zawadzka, K. (red.). (2006). Dylematy edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. T.2. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’.
o Limont, W., Nielek-Zawadzka, K. (red.). (2005). ). Dylematy edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze. T.1. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’.
o Limont, W. (red.). (2005). Z teorii i praktyki edukacji artystycznej. Seria: Edukacja artystyczna. Zeszyt 2. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W., Cieślikowska, J. (red.). (2005). Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Zdolności i stymulowanie ich rozwoju. T.1. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’.
o Limont, W., Cieślikowska, J. (red.). (2005). Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Uczeń – Nauczyciel – Edukacja. T.2. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’.
o Limont, W. (red.). (2004). Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’.
o Limont, W. (red.). (2004). Z teorii i praktyki artystycznej. Seria: Edukacja artystyczna. Zeszyt 1. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

WYBRANE ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Limont, W. (2018) Czy zdolni uczniowie mają swoje miejsce w tradycyjnej szkole?  (w:) Alternatywy w edukacji (151-189). B. Śliwerski, A. Rozmus (red.), Kraków-Rzeszów: Oficyna Wydawnicza „Impuls” i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

o Limont, W. Mańkowska, M. (2017). Książka obrazkowa a myślenie dywergencyjne uczniów w wieku 9-10 lat. Badania eksperymentalne z wykorzystaniem książek obrazkowych Iwony Chmielewskiej. W: Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej (ss. 79-101). W. Bobrowicz, A.M. Żukowska (red.) Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

o Limont, W. (2017). Pułapki (nie tylko) w badaniach eksperymentalnych. W: Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić?,Wykłady Profesorów wygłoszone na XXX Letniej Szkole Młodych Pedagogów przy KNP PAN Wisła 2016,s.218-236. M. Dudzikowa, St. Juszczyk (red.), Katowice: Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
o Jastrzębska, D., Limont, W. (2017).Not Only Jumps, Slumps, but also Mini Plateau. Creative Potential Assessed by the Test for Creative Thinking-Drawing Production. A Cross-sectional Study of Polish Students Aged from 7 to18, Creativity Research Journal29(3), 337-342, IF 2.248.
o Limont, W. (2016). Wprowadzenie. W.Limont, G. Poraj (red.) Tytuł tomu: ,,Zdolności i twórczość’’. Psychologia Wychowawcza, 51 (9), 9-10.
o Limont, W. (2016). ,,Jak ptak wysokim lotem’’ subiektywnie o Letniej Szkole Młodych Pedagogów. W: E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.). Naukowa wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (221-224).
Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
o Limont, W. (2015). ‘’Mellow out’’, they say. If only I could: intensities and sensitivities of the young and bright/ Michael M. M. Piechowski. Wyd. 2. popr., uzup. New York 2014 (recenzja). W.Limont, G. Poraj (red.) Tytuł tomu: ,,Zdolności’’. Psychologia Wychowawcza, 50( 8), 171-173.
o Limont, W. (2015). Wprowadzenie. W.Limont, G. Poraj (red.) Tytuł tomu: ,,Zdolności’’. Psychologia Wychowawcza, 50 (8), 7-8.
o Limont, W. (2014). Wrażliwość, intensywność a potencjał osób wybitnie zdolnych. Chowanna, 43( 2), 81-94.
o Limont, W. (2014). ,,Inny świat? Czy nieznany ich własny?’’. Potencjał rozwojowy, wzmożona pobudliwość psychiczna a zdolności. Psychologia Wychowawcza, 47(5), 9-27.
o Limont, W. (2014). Conceptual metaphor in visual art. In Ragionamenti percettivi. Saggi in onore di Alberto Argenton (pp.73-82). C. M. Fossaluzza, I. Verstegen (Eds.). Milano, IT, Mimesi Edizioni.
o Limont, W., Dreszer-Drogorób, J., Bedyńska, S. ,Śliwińska, K., Jastrzębska, D. (2014). ‘Old wine in new bottles’? Relationships between overexcitabilities, the Big Five personality traits and giftedness in adolescents. Personality and Individual Differences, 69, 199–204. DOI: 10.1016/j.paid.2014.06.003.
o Limont, W. (2013 ). Support and education of gifted students in Poland. Journal for the Education of the Gifted, 36(1), 66-83.
DOI: 10.1177/0162353212468065.
o Limont, W. (2013). ,,Stań na ramionach gigantów’’, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy. Psychologia Wychowawcza, 45(3),125-138.
o Limont, W. (2013). Zdolności jako asynchronia rozwojowa. W: M. Jabłonowska (red.). Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. Praktyka (ss.153-160). Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.
o Limont, W. (2013). Esej o twórczości. W: M. Kuśpit (red.). Barwy twórczości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Leonowi Popkowi (ss.17-33). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
o Limont, W. (2012). ‘‘Passion of Growth’’: Giftedness and Creativity in the Theory of Positive Disintegration. In A. Ziegler, Ch. Fischer, H. Stoeger, M. Reutlinger (Eds.). Gifted Education as a Lifelong Challenge: Essays in Honour of Franz Mönks (pp.43-56). Münster, DE: LIT-Verlag.
o Limont, W. (2010). Hohes Empfindungsvermögen und spezifische Begabungen. Journal für Begabtenförderung für Eine Begabungsfreundliche Lernkultur. Zum Thema: Sensitivität nach Dabrowski. F. Mönks, M. Rogalla (Eds.). 2, 36-41.
o Limont, W. (2011). Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dabrowskiego a zdolności, twórczość, transgresja. W: B. Bartosz, A. Keplinger, M. Straś-Romanowska (red.). Transgresje – innowacje – twórczość (ss.95-108). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
o Limont, W., Dreszer, J., Bedyńska, S., Śliwińska, K. (2010). Wzmożona pobudliwość psychiczna, wybrane cechy osobowości a płeć szczególnie zdolnych uczniów. W: A. E. Sękowski, W. Klinkosz (red.). Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii (ss.33 – 62). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
o Limont, W. (2010). Pedagogika twórczości, czyli edukacja ku twórczości. W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji (ss.263-289). Tom.4. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
o Limont, W. (2010). Teoria dezintegracji pozytywnej jako koncepcja zdolności. W: W. Limont, J. Dreszer, J. Cieślikowska (red). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego (ss.33-49). T.I Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Śliwińska, K., Limont, W., Dreszer, J., Bedyńska, S. (2010). Perfekcjonizm, a wybrane cechy osobowości uczniów zdolnych. W: W. Limont, J. Dreszer, J. Cieślikowska (red.). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego (ss.131-144). T.I. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Cieślikowska, J., Limont, W. (2010). Obraz ucznia zdolnego w potocznych koncepcjach nauczycieli. W: W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego (ss.11-25). T.II Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W. (2009). Uczniowie zdolni a wzmożona pobudliwość psychiczna. Psychologia w Szkole, 24(4), 37-44.
o Limont, W. (2009). Visual thinking: a gifted boy with Asperger Syndrome. In T. Balchin, B. Hymer, D.J. Matthews (Eds.). The Routledge International Companion to Gifted Education (pp.226-234). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
o Limont, W. (2009). Specific and creative abilities. In T. Subhi-Yamin (Ed.). Excellence in Education: Future Minds and Creativity (pp. 1033-1042). Proceedings of the Annual Conference of the International Centre for Innovation in Education (ICIE) held in Paris-France. Ulm, DE: ICIE.
o Limont, W., Dreszer, J., Bedyńska, S., Piechowski, M. M. (2009). Overexcitability and creative attitude of gifted students. W: .S. Popek, R. E. Bernacka, C. W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A. M. Zawadzka (red.). Psychologia twórczości-nowe horyzonty (ss. 317-326). [Psychology of creativity–new approaches.] Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej.
o Limont, W. (2008). Model struktur zdolności kierunkowych i jego implikacje teoretyczne i praktyczne. W: W. Limont, J., Cieślikowska J., Dreszer (red.). Zdolności. Talent. Twórczość (ss.13-25). T.I. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Śliwińska, K., Limont, W., Dreszer, J. (2008). Perfekcjonizm a osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych. W: W. Limont, J., Cieślikowska J., Dreszer (red.). Zdolności. Talent. Twórczość (ss.103-117). T.I. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W., Martinková, M. (2008). Osoby zdolne z zespołem Aspergera a myślenie wizualne. W: W. Limont, B. Didkowska (red.). Edukacja artystyczna a metafora (ss.167-181). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W. (2008). Education towards leadership in creativity. Problemy Wczesnej Edukacji, 7(1), 27-33.
o Limont, W., Trela M. (2008). Zdolności twórcze a uzdolnienia kierunkowe. Psychologia Rozwojowa, 13(4), 23-37.
o Limont, W., Dreszer, J. (2006). Investigation of the Prototypicality of Visual Stimuli in the Drawings of Seven-Year-Old Children. Empirical Studies of the Arts, 24(1), 55-70.
o Limont, W. (2005). Poland. In F. J, Mönks, R. Pflüger (Eds.). Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective, (pp.111-121). Nijmegen, NL: Radboud University Nijmegen.
o Limont, W. (2005). Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości. W: A. Tokarz (red.). W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości (ss.93 – 123). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
o Limont, W., Cieślikowska, J. (2004). Czy potrzebna jest pedagogika zdolności? W: W. Limont (red.). Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych (ss.31-62). Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’.
o Limont, W. (2004). Szkoła – szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego. Psychologia w Szkole, 3(3), 83 – 93.
o Limont, W. (2004). Poznawcze i twórcze funkcje metafory wizualne. W: S. Popek, R. E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska (red.). Twórczość w teorii i praktyce (ss.103-112). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej.
o Limont, W. (2004). Eksperymentalne badania wyobraźni twórczej. W: A. Sękowski (red.). Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań (ss. 65 – 79). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
o Limont, W. (2004). Psychologiczne mechanizmy metafory wizualnej. W: W Limont (red.). Z teorii i praktyki artystycznej. Seria: Edukacja artystyczna. Zeszyt 1 (ss.47-67). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W. (2003). Twórczość w aspekcie cyklu życia. W: E. Dombrowska, A. Niedźwiecka (opr.). Twórczość – wyzwanie XXI wieku (ss.17- 28). Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’.
o Schuler, P. A., Ferbezer, I., O’Leary, N. Popova, V. L., Delou, C. M. C., Limont, W. (2003). Perfectionism: International Case Studies. Gifted and Talented International, 20(17), 65 – 76.
o Limont, W. (2003). Creative Imagination in Science and Science Education. In P. Csermely, L. Lederman (Eds.). Science Education. Talent Recruitment and Public Understanding (pp. 53 – 60). Amsterdam, NL: IOS Press.
o Limont, W. (2002). Model wzbogaconego kształcenia ucznia zdolnego. Ruch Pedagogiczny. 1/2, 5 – 19.
o Limont, W. (2002). Education of the gifted in European schools – Poland, Preliminary Report. Educational Research Workshop ‘Education of the Gifted in European Schools’ (pp.39-42). 5 – 9 June 2002, Nijmegen, NL.
o Limont, W. (2000). Wybrane koncepcje wyobraźni twórczej. W: W. Jankowski, B. Kamińska, A. Miśkiewicz (red.). Człowiek – muzyka – psychologia. Książka dedykowana Profesor Marii Manturzewskiej (ss. 75 – 85). Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina Katedra Psychologii Muzyki.
o Limont, W. (1999). Wybrane aspekty psychologicznych podstaw wychowania plastycznego. W: D. Jankowski (red.). Edukacja kulturalna w życiu człowieka (ss.142 – 148). Kalisz: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu.
o Limont, W. (1998). Uzdolnienia plastyczne a inteligencja, zdolności twórcze i style poznawcze. Przegląd Psychologiczny, 41(1/2),73 – 89.
o Limont, W. (1992). A Hypothetical Model of the Structures of Visual Art Abilities. European Journal for High Ability, 3(1), 28-36.
o Limont, W. (1992). Nadia-autystyczne dziecko, wybitnie uzdolnione rysunkowo. W: A. Wojciechowski (red.). Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (ss.37 – 57). Zeszyt 1. Grudzień 1991.Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
o Limont, W. (1992). Synektyka w edukacji. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, 39(3), 36-50.
o Limont, W. (1991). Stymulowanie rozwoju zdolności twórczych dzieci poprzez aktywizowanie kierowanej ekspresji plastycznej. Cz.2. Psychologia Wychowawcza, 34(4), 325-334.
o Limont, W. (1991). Stymulowanie rozwoju zdolności twórczych dzieci poprzez aktywizowanie kierowanej ekspresji plastycznej. Cz.1. Psychologia Wychowawcza, 34(3), 235-244.
o Limont, W. (1985). Wskaźniki uzdolnień malarskich dzieci w wieku 9-10 lat. Psychologia Wychowawcza, 28(1), 42-55.
o Limont, W. (1984). Hipotetyczny model struktury uzdolnień plastycznych. Psychologia Wychowawcza, 27(5), 542-552.
o Limont, W. (1988). Spotkanie z wyobraźnią. Cz.I. Plastyka w Szkole, 28(5), 278-284.
o Limont, W. (1988). Inny świat? Czy nieznany nasz własny? Cz.II. Plastyka w Szkole, 28(6), 356 –360.

GRANTY BADAWCZE
o 2013 – 2015 udział w tworzeniu kierunku ,,Sztuka mediów i edukacja wizualna’’, Wydział Sztuk Pięknych UMK , zespół Juliusza Raczkowskiego. Projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
1/ POKL.04.03.00.00.054/12.
o 2008 udział w realizacji grantu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 12835/08/FPK/DS. ,,Tworzenie i wdrażanie standardów edukacji kulturalnej w Polsce’’, projekt Fundacji Polskiej Rady Muzycznej
o 2006-2007 roczne stypendium JM Rektora na pisanie monografii ,,Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować’’
o 2006-2009 indywidualny grant KBN nr 1 HO1F 094 30 ,,Społeczne zagrożenia rozwoju osób szczególnie zdolnych’’
o 2001 -2004 grant JM Rektora UMK, nr 505 – Z ,,Psychodydaktyka twórczości artystycznej’’
o 1996 – 1998 udział w realizacji grantu Ministerstwa Kultury i Sportu: PBZ 23-07 zespół prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht. ,,Opracowanie modelu kształcenia nauczycieli muzyki i sztuki’’. Zadanie 14: ,,Określenie przesłanek psychologicznych młodzieży w odniesieniu do plastyki w szkole’’
o 1992 – 1996 indywidualny grant KBN Nr 1 1100 92 03 ,,Eksperymentalne badania nad efektywnością metod stymulowania rozwoju zdolności twórczych dzieci i młodzieży’’
o 1988-1989 – udział w realizacji grantu RPBP.III.29 zespół prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego
o 1988-1989- udział w realizacji grantu RPBR. III. 25 zespół dr hab. Ireny Borzym ,,Indywidualne możliwości i preferencje jako psychologiczne czynniki wpływające na rozwój i efektywność działania’’

GRANTY DYDAKTYCZNE Z MENiS
o 2002-2003 Podyplomowego Studium Edukacji Dzieci Zdolnych na Obszarach Rustykalnych (II edycja)
o 2001-2002 Podyplomowego Studium Edukacji Dzieci Zdolnych na Obszarach Rustykalnych (I edycja)
o 1999- 2001 Podyplomowe Studium Pedagogiki Zdolności i Twórczości (I, II, III edycja)