MEDAL JANUSZA BOGUCKIEGO

bogucki1

Rada Programowa kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w dniu 22 lutego 2005 roku, jednomyślnie podjęła uchwałę o ustanowieniu Medalu Janusza Boguckiego, przyznawanego rokrocznie najwybitniejszemu absolwentowi kierunku.
Janusz Bogucki (ur. 14 grudnia 1916 r., zm. 18 listopada 1995 r.) był znakomitym historykiem, krytykiem i animatorem sztuki. Cechą charakterystyczną jego działalności była niezależność poglądów politycznych, artystycznych i teoretycznych. Wydarzenia artystyczne inicjowane przez Boguckiego były przedsięwzięciami ekumenicznymi rozumianymi bardzo szeroko: jako spotkanie różnych religii, światopoglądów, nurtów sztuki oraz działań artystycznych, poszerzanie wyobraźni oraz łączenie podzielonego.
Bogucki ważną część swojego życia zawodowego: artystycznego, teoretycznego i dydaktycznego związał z Toruniem i Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Na UMK pracował w latach 1964-1979, w Katedrze Rysunku, w Zakładzie Metodyki Nauczania Rysunku i Przedmiotów Plastycznych. W 1969 r. został kierownikiem Zakładu Pedagogiki Artystycznej i Kształtowania Form Plastycznych. Od roku 1972 pracował w Zakładzie Pedagogiki Artystycznej,prowadząc wykłady z zakresu upowszechniania kultury plastycznej oraz seminaria magisterskie.
Projekty ekumeniczne realizowane przez Boguckiego charakteryzowały się wyczuciem najnowszych tendencji i trendów w sztuce, ogromną wrażliwością na problemy społeczne, kulturowe i religijne. W jego realizacjach uwzględniana była wielokulturowość, otwartość na odmienne wyznania religijne, postawy i wypowiedzi artystyczne oraz preferencje estetyczne. Do współpracy zapraszał artystów wykorzystujących klasyczne środki wypowiedzi, ale także tych, którzy swój warsztat rozszerzali wykorzystując intermedialne i interdyscyplinarne środki wypowiedzi, wzbogacone o refleksję teoretyczną odwołującą się do wielu religii i kultur.
Artystyczna, teoretyczna i edukacyjna działalność Janusza Boguckiego oraz jego bogaty dorobek miały wpływ na wypracowanie ostatecznego kształtu edukacji artystycznej prowadzonej w Instytucie Artystycznym WSP UMK w Toruniu. Podstawowym założeniem kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest integracja i harmonijne połączenie kształcenia artystycznego, humanistycznego i edukacyjnego. Stąd w Medalu Janusza Boguckiego wykorzystany został oryginalny znak Fundacji Aśram Anavim (AshramAnavim Foundation Ecumenical Monastery of Art), powstałej w 1992 r. z inicjatywy Janusza Boguckiego i Niny Smolarz. Misją fundacji było inicjowanie i wspieranie działalności społeczno-kulturalnej sprzyjającej ekumenicznemu dialogowi i zbliżeniu między ludźmi różnej narodowości, wiary i kultury, odnowieniu wewnętrznego związku między doświadczeniem twórczości i doświadczeniem religijnym, między sztuką i sacrum, odnowieniu wewnętrznemu „anavim”, czyli „ludzi bez znaczenia” przez odkrywanie ich znaczenia ukrytego – w drodze współpracy duchowej i terapeutycznej.