JOANNA CIEŚLIKOWSKA

Cieślikowska

mgr Joanna Cieślikowska
Sienkiewicza 4, pokój: 12
e-mail: joanna.gc@wp.pl

Dyżury

marzec: piątki 13:00-14:00,

od kwietnia: czwartki 9:45-10:45, Sienkiewicza 4, sala12

WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie – 2-semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 2-semestralne Podyplomowe Studium Pedagogiki Zdolności i Twórczości
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 3-semestralny Kurs Pedagogiczny w zakresie nauczania przedmiotów humanistycznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 3-semestralne Podyplomowe Studia Logopedii z Emisją Głosu

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Problematyka zdolności, pedeutologia, kultura żywego słowa. Przedmiotem obecnych badań naukowych są nauczyciele uczniów zdolnych.

PUBLIKACJE
REDAKCJE
Cieślikowska, J. (red.) (2016). {Raport> 2015. Wystawa środowiska akademickiego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, katalog, Toruń

WSPÓŁREDAKCJE
Limont, W., Cieślikowska, J., Jastrzębska, D. (red.) (2012). Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Limont, W., Dreszer, J., Cieślikowska, J. (red.) (2010). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t.1, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Limont, W., Cieślikowska, J., Dreszer, J. (red.) (2010). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t.2, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Limont, W., Cieślikowska, J., Dreszer, J. (red.) (2008). Zdolności. Talent. Twórczość, t.1, Toruń: Wydawnictwo UMK
Limont, W., Cieślikowska, J., Dreszer, J. (red.) (2008). Zdolności. Talent. Twórczość, t.2, Toruń: Wydawnictwo UMK
Limont, W., Cieślikowska, J. (red.) (2005). Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Zdolności i stymulowanie ich rozwoju, t.1, Kraków: Impuls
Limont, W., Cieślikowska, J. (red.) (2005). Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Zdolności i stymulowanie ich rozwoju, t.2, Kraków: Impuls
Grochal, J., Przyborowska, B. (red.) (2000). O wychowaniu człowieka – antologia tekstów, Płock-Toruń

WYBRANE ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY
Cieślikowska, J. (2015). Niejednoznaczność roli nauczyciela ucznia zdolnego, [W:] S. Kowal, A. Kwatera, E. Zawisza (red.). Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości. Społeczne i wychowawcze role nauczyciela, Kraków: Wydawnictwo e-bookowo
Cieślikowska, J. (2015). BLASK – projekt edukacyjny rozwijający zdolności artystyczne i społeczne uczniów wybitnie zdolnych, [W:] A. Boguszewska, B. Niścior (red.). Sztuka i edukacja. Sztuki Wizualne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Cieślikowska, J. (2014). Praca nauczyciela z uczniem zdolnym w świetle przepisów prawa oświatowego, Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy UczMy, „Uczeń zdolny”
Cieślikowska, J. (2012). Czy w polskim systemie oświaty potrzebni są pedagodzy zdolności?, [W:] W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska (red.). Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Cieślikowska, J. (2011). Teatr w procesie edukacji kulturalnej i adaptacji społecznej dzieci niewidomych – historia pewnego projektu, [W:] W. Karolak, B. Kaczorowska (red.). Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Cieślikowska J., Limont W. (2010). Obraz ucznia zdolnego w potocznych koncepcjach nauczycieli, [W:] W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t.2, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Cieślikowska, J. (2008). Miejsce nauczyciela w systemie edukacji uczniów zdolnych – na podstawie koncepcji i praktycznych rozwiązań Josepha Renzulliego, [W:] W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.). Zdolności. Talent. Twórczość, t.2, Toruń: Wydawnictwo UMK
Cieślikowska, J. (2006). Uczeń zdolny a kompetencje badawcze nauczyciela w zakresie identyfikowania i diagnozowania zdolności, Forum Nauczycieli. Moja Szkoła. Szkoła podstawowa klasy IV-VI. Edukacja humanistyczna, nr 13
Cieślikowska, J. (2006). Szkolne zadania z zakresu promocji zdrowia a ogólnopedagogiczne kompetencje nauczycieli do ich podejmowania, [W:] A. Zandecki, J. Malinowski (red.). Środowisko-Młodzież-Zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT
Cieślikowska, J. (2005). Nauczyciel ucznia zdolnego w teorii i badaniach, [W:] W. Limont, J. Cieślikowska (red.). Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Uczeń – Nauczyciel – Edukacja, t.2, Kraków: Impuls
Limont, W., Cieślikowska, J. (2004). Czy potrzebna jest pedagogika zdolności?, [W:] W. Limont (red.). Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, Kraków: Impuls
Cieślikowska, J. (2004). Szkolna profilaktyka uzależnień w świetle opinii kandydatów na nauczycieli, [W:] J.A. Malinowski (red.). Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów – kandydatów na nauczycieli. Raport z badań, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT
Dreszer, J., Cieślikowska, J. (2004). Kształtowanie nauczycielskich kompetencji do przeciwdziałania uzależnieniom. Doświadczenia z pracy metodą projektów przy realizacji studenckich projektów reklamy społecznej, [W:] J.A. Malinowski (red.). Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów – kandydatów na nauczycieli. Raport z badań, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT
Cieślikowska, J. (2003). Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych – jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy, Wychowanie na co Dzień, nr 7-8
Cieślikowska, J. (2002). Jolana Laznibatová, Nadané dieťa. Jeho vỳvin, vzdelávanie a podporovanie, Ruch Pedagogiczny, nr 1-2

NAGRODY I ODZNACZENIA
2013 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę III stopnia
2009 – indywidualne wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacji procesu nauczania i badań naukowych w 2008 roku
2004 – nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznawana nauczycielom akademickim
2004 – praca trenerska – przygotowanie dwóch drużyn studenckich do ogólnopolskiego finału konkursu twórczego myślenia „Odyseja Umysłu”, zdobycie dwóch pierwszych miejsc w IV kategorii wiekowej, nagrody specjalnej RANATRA FUSCA przyznawanej uznaniowo za wyjątkowo twórcze myślenie oraz prawa do reprezentowania Polski w finałach ogólnoświatowych w Waszyngton-USA