DOMINIKA ŁOWKAJTIS

foto.dominika

dr Dominika Łowkajtis
ul. Sienkiewicza 4, pokój: 10
e-mail: dominika.lowkajtis@gmail.com; djast@umk.pl

Dyżury

czwartki, 12:30-13:15, ul. Sienkiewicza 4, pokój: 10

 

 

STOPNIE NAUKOWE
Doktor nauk społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014. Praca doktorska „Rozwój zdolności i wyobraźni twórczej uczniów w wieku 7-18 lat” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Limont.
Magister sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2007. Praca magisterska „Zdolności i wyobraźnia twórcza a zdolności kierunkowe u dzieci w wieku przedszkolnym” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Limont. Dyplom artystyczny „Wystawa – Instalacja „Stacje” wykonany pod kierunkiem prof. art. mal. Bogdana Chmielewskiego.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia pedagogiki i psychologii twórczości, problematykę zdolności twórczych i wyobraźni, ich rozpoznawania i możliwości wspierania. Prowadzone badania związane są z aspektem rozwojowym zdolności twórczych i wyobraźni, zdolności plastycznych, strategii działań twórczych, a także metodyki kształcenia wizualnego. Jest autorką warsztatów artystyczno-edukacyjnych w ramach współpracy z Uniwersytetem Dziecięcym Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici

PUBLIKACJE
WSPÓŁREDAKCJE
Limont, W., Cieślikowska, J., Jastrzębska, D. (red.) (2012). Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

ARTYKUŁY
Łowkajtis, D. (w druku). Odbiór i tworzenie przekazów wizualnych i audiowizualnych przez uczniów klas starszych w świetle koncepcji wychowania plastycznego Stefana Kościeleckiego, [W:] M. Jaworski, B. Didkowska, J. Cieślikowska (red.), Świat z perspektywy sztuki. Sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Łowkajtis, D. (2019). Wyzwania współczesnej edukacji plastycznej uczniów II etapu kształcenia, [W:] M. Jaworski, B. Didkowska, J. Cieślikowska (red.), Świat z perspektywy sztuki. Sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Łowkajtis, D. (2018). Kompetencje wizualne i medialne ucznia jako element współczesnej edukacji, [W:] M. Jaworski, B. Didkowska, J. Cieślikowska (red.), Świat z perspektywy sztuki. Sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Łowkajtis, D. (2017). Zastosowanie urządzeń mobilnych w edukacji plastycznej uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, [W:], E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), Edukacja małego dziecka. Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Jastrzębska, D., Limont, W. (2017).Not Only Jumps, Slumps, but also Mini Plateau. Creative Potential Assessed by the Test for Creative Thinking-Drawing Production. A Cross-sectional Study of Polish Students Aged from 7 to18, Creativity Research Journal29(3), 337-342, IF 2.24.
Limont, W., Dreszer-Drogorób, J., Bedyńska, S. ,Śliwińska, K., Jastrzębska, D. (2014). ‘Old wine in new bottles’? Relationships between overexcitabilities, the Big Five personality traits and giftedness in adolescents. Personality and Individual Differences, 69, 199–204
Jastrzębska, D. (2013). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji “Systemowe strategie kształcenia uczniów zdolnych drogą ku edukacji przyszłości”. Psychologia Wychowawcza, t. XLV (LIX), 3, 175–178.
Jastrzębska, D., Limont, W. (2011), Metafora w edukacji ku twórczości i w arteterapii, [W:] M. Cylkowska-Nowak, J. Imielska, E. Kasperek-Golimowska (red.). Podmiot. Sztuka – Terapia – Edukacja. Między teorią a praktyką, s. 156-163, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
Jastrzębska, D. (2010). Wyobraźnia a zdolności kierunkowe dzieci w wieku przedszkolnym, [W:] W. Limont, J. Dreszer, J. Cieślikowska (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, s. 205 – 219, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Jastrzębska, D. (2010). Rola zdolności i wyobraźni twórczej dzieci w edukacji,
[W:] W. Bobrowicz (red.), Sztuka / twórczość – edukacja, s. 135 – 145, Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba.
Jastrzębska, D. (2010). Przejawy wyobraźni twórczej dzieci w wieku przedszkolnym a uzdolnienia kierunkowe, [W:] K. Pankowska (red.), Sztuka i wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej, s. 406 – 416. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

NAGRODY
2019- nagroda Rektora UMK za udział w projekcie „E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2017 – NAGRODA ZA POSTER NAUKOWY PREZENTOWANY NA XXVI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ
Zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy poster pt. Wyobraźnia twórcza uczniów w wieku 7 – 18 lat zaprezentowany na XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej z tematem przewodnim Potencjał rozwojowy w biegu życia: w kierunku samorealizacji, zorganizowanej przez Instytut Psychologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, która odbyła się 1-3 czerwca 2017 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Komisja w składzie: prof. UZ dr hab. Ludwika Wojciechowska (przewodnicząca), dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UWM dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz oceniała tematykę posteru, adekwatność stosowanych metod statystycznych, sposób prezentacji wyników oraz graficzne opracowanie plakatu.
W uzasadnieniu przyznania nagrody dr Dominice Łowkajtis wskazano na podjęcie ciekawego tematu w perspektywie rozwojowej, wartościowe połączenie metod jakościowych i ilościowych; ogromną grupę badanych – 1522 osoby oraz interesującą i estetyczną formę przekazu.
2011 – indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo- badawczej i dydaktyczno – wychowawczej w 2010 roku

GRANTY
2018 – opracowanie scenariuszy dla nauczycieli do e-materiałów w ramach projektu „E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Realizuje Zakład Edukacji Artystycznej w składzie: mgr Joanna Cieślikowska (koordynator), dr Bernadeta Didkowska (zastepca koordynatora), dr hab. Marcin Jaworski, prof. dr hab. Wiesława Limont, dr Andrzej Krzywka, dr Dominika Łowkajtis, dr Agnieszka Majak i dr Barbara Kaczorowska.
2014 – realizacja zadań badawczych w ramach grantu Rektora UMK nr 507-Z
Realizacja tematu: Zdolności rzeczywiste a zdolności potencjalne uczniów w wieku 7-12 lat.
2011 – realizacja zadań badawczych w ramach grantu UMK nr 416-Z
Realizacja tematu: Poziom zdolności twórczych oraz wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży.
2007 – 2008 – udział w realizacji grantu MNiSW 1 H0 1F 09430: (kier. prof. W. Limont), realizacja zadań związanych z badaniami zdolności i wyobraźni twórczej.

PRACE ORGANIZACYJNE
Od 2015 – członek Rady Programowej kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna
Od 2008 – funkcja wydziałowego opiekuna i koordynatora studenckich praktyk przedmiotowych

INNE
PODNOSZENIE WŁASNYCH KWALIFIKACJI
2019-  Vancouver, Kanada, udział w InSEA World Congress at UBC in Vancouver
2019 – udział w kursie „Akademicki język angielski” realizowanym w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK” (Projekt nr POWR.03.04.00-00-D024/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2015- Palermo, Włochy, wyjazd stypendialny do Accademia di Belle Arti di Palermo w celu realizacji nauczania w programie Erasmus+.
2013 – udział w szkoleniu na temat Mechanizmów finansowania badań młodych naukowców w Polsce, zapoznanie z możliwościami finansowania badań (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Narodowe Centrum Nauki; Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych UMK; ICNT UMK).
2009, Toruń – udział w szkoleniu z zakresu metodyki międzynarodowego programu edukacyjnego Odyseja Umysłu (Odyssey of the Mind), uzyskanie uprawnień trenera drużyn Odysei Umysłu
2009, Norwegia, Oslo – udział w międzynarodowym szkoleniu: Nauczanie i uczenie się w świecie cyfrowym: The International Summer School 2009, Oslo University Collage LATINA (Learning and teaching In a Digital Word), Instruktorzy: Prof. Helge Høivik, Prof. Tord Høivik, Lars Egeland.