JANUSZ BOGUCKI

Bogucki

Janusz Bogucki (ur. 14 grudnia 1916 r., zm. 18 listopada 1995) był znakomitym historykiem, krytykiem i animatorem sztuki. Cechą charakterystyczną jego działalności była niezależność poglądów politycznych, artystycznych i teoretycznych. Wydarzenia artystyczne inicjowane przez Boguckiego były przedsięwzięciami ekumenicznymi rozumianymi bardzo szeroko: jako spotkanie różnych religii, światopoglądów, nurtów sztuki oraz działań artystycznych, łączenie podzielonego i poszerzanie wyobraźni.
Bogucki ważną część swojego życia zawodowego: artystycznego, teoretycznego i dydaktycznego związał z Toruniem i Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na UMK pracował w latach 1964 do 1979. Prowadził zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry Rysunku w Zakładzie Metodyki Nauczania Rysunku i Przedmiotów Plastycznych. W 1969 roku został kierownikiem Zakładu Kształtowania Form Plastycznych. Od 1972 roku pracował w Zakładzie Pedagogiki Artystycznej prowadząc wykłady z zakresu upowszechniania kultury plastycznej oraz seminaria magisterskie.
Projekty ekumeniczne realizowane przez Boguckiego charakteryzowały się wyczuciem najnowszych tendencji i trendów w sztuce, ogromną wrażliwością na problemy społeczne, kulturowe i religijne. W Jego realizacjach uwzględniana była wielokulturowość, tolerancja i otwartość na odmienne wyznania religijne, postawy i wypowiedzi artystyczne oraz preferencje estetyczne. Do współpracy zapraszał artystów wykorzystujących klasyczne środki wypowiedzi, ale także tych którzy warsztat swój rozszerzali wykorzystując intermedialne i interdyscyplinarne środki wypowiedzi, wzbogacone o refleksje teoretyczną odwołującą się do wielu religii i kultur.
Artystyczna, teoretyczna i edukacyjna działalność Janusza Boguckiego oraz Jego bogaty dorobek miały wpływ na wypracowanie ostatecznego kształtu kierunku edukacji artystycznej w Instytucie Artystycznym WSP UMK w Toruniu. Podstawowym założeniem kierunku jest integracja i harmonijne połączenie kształcenia artystycznego, humanistycznego i edukacyjnego. Dlatego Rada Programowa kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w dniu 22 lutego 2005 roku jednogłośnie podjęła uchwałę o ustanowieniu Medalu Janusza Boguckiego, przyznawanego rokrocznie najwybitniejszemu absolwentowi kierunku. W Medalu został wykorzystany oryginalny znak Fundacji Aśram Anavim: Ashram Anavim Foundation Ecumenical Monastery of Art. ,,Misją Fundacji było inicjowanie i wspieranie działalności społeczno-kulturalnej sprzyjającej ekumenicznemu dialogowi i zbliżeniu między ludźmi różnej narodowości, różnej wiary i różnej kultury, odnowieniu wewnętrznego związku między doświadczeniem twórczości i doświadczeniem religijnym, między sztuką i sacrum, odnowieniu wewnętrznemu ,,anavim” czyli ,,ludzi bez znaczenia” przez odkrywanie ich znaczenia ukrytego – w drodze współpracy duchowej i terapeutycznej. Założenie stałego ośrodka – Ekumenicznego Klasztoru Sztuki”(cyt. dokumenty Fundacji). Fundacja powstała z inicjatywy Janusza Boguckiego i Niny Smolarz, została zarejestrowana w styczniu 1992. Siedzibą fundacji były pomieszczenia Starej Kotłowni na Mokotowie, w której utworzono Ekumeniczny Klasztor będący stałym miejsca działań artystycznych.